Добре дошли в страницата на Конти ООД

В менюто, ще намерите всякаква информация за нашата фирма.
Ако имате въпроси, може да отидете в секция „Контакт“, където може да изберете дали да ни се обадите,
да ни изпратите E-Mail, или да ни посетите лично в офиса ни.

Въведение

“Конти” ООД е създадена като дружество с ограничена отговорност през юли 1995. Офисът нa фирмата се намира в София. “Конти” ООД работи с високо квалифициран персонал от 8 души и предоставя счетоводни услуги на над 20 клиента.

“Конти” ООД е счетоводна къща, извършваща консултации по различни въпроси, свързани със счетоводство, финанси, данъчно законодателство, международни проекти. Също така ние подготвяме и подпомагаме клиентите ни при финансови одити и предоставяме изцяло разработени решения за бизнес.

“Конти” ООД предоставя решения на финансово-счетоводни проблеми. Нашите консултации по счетоводни и данъчни въпроси са във връзка с:

  - същност и нормативна уредба на счетоводството
  - същност, управление и отчитане на капитала, дълготрайните активи и амортизирането им, инвестициите и ценните книжа, материалните запаси, финансовите активи
  - договорните отношения и разчетите на тази основа
  - счетоводна политика
  - разходите и приходите от различно естество
  - годишния счетоводен отчет
  - консолидация на отчетите
  - финансово планиране
  - финансово-счетоводен анализ
  - данъчните взаимоотношения с бюджета (закон за данък върху добавената стойност, закон за корпоративното подоходно облагане, закон за облагане доходите на физическите лица, кодекс за задължително обществено осигуряване и закон за здравното осигуряване, данъчно процесуален кодекс, местни данъци и такси)
  - национални нормативни актове (закон за счетоводството, търговски закон, международни и национални стандарти)

Вътрешният финансов контрол също е част от дейността на компанията. Той се състои от:

  - запознаване със счетоводната система и политика на предприятието-клиент и организацията на вътрешния контрол
  - установяване степента на довереност на вътрешния контрол
  - определяне и програмиране на времето и обхвата на ревизионните процедури
  - координиране на предстоящата одиторска дейност
  - “КОНТИ” ООД сключва договори за проверка и заверка на годишни счетоводни отчети от дипломирани експерт счетоводители, наети от фирмата
  - подпомага одитора при планиране, контрол и документиране на одиторската работа
  - получава предварителна информация за целите на планирането на одита
  - планиране и разпределяне ресурсите с цел постигане целите на одита
  - изготвя одиторските програми и работни разписания за записването и съхраняването на доказателствата.
  - оценява достоверността/точността на счетоводните отчети на организацията
  - оценява и подлага на проверка счетоводната система на организацията
  - оценява финансовата информация, осигурявана от организацията
  - преглежда счетоводните отчети от гл.т. на доказателствата, събрани по време на одиторската проверка
  - установява и поддържа професионални отношения с колегите си, клиентите и други
  - контролира и поддържа сигуртостта на работната среда и нейните елементи
  - контролира и поддържа конфиденциалността и сигурността на информацията

“Конти” ООД анализира финансовото състояние на предприятието:

  - анализ на финансовите резултати
  - анализ на балансовата печалба
  - анализ на печалбата от продажби на продукцията
  - анализ на печалбата от продажби чрез маржиналния доход
  - анализ на активите, собствения капитал и пасивите на предприятието
  - обща оценка на актива на баланса
  - анализ на реалните активи
  - анализ на дълготрайните активи
  - анализ на обръщаемостта на материалните дълготрайните активи
  - анализ на краткотрайните активи
  - обща оценка на пасива на счетоводния баланс
  - анализ на собствения капитал
  - анализ на привлечения капитал
  - анализ на ликвидността
  - анализ на рентабилността
  - анализ на рентабилността на база разходи и себестойност
  - анализ на рентабилността на база приходи
  - критична точка на продажбите
  - анализ на рентабилността на целия капитал
  - анализ на собствения, на привлечения капитал
  - анализ на рентабилността на база активи
Прочети повече

Цел на работата

“Конти” ООД би желала да Ви информира, че ние имаме възможност да Ви предложим следните услуги, които считаме за традицонни за счетоводството в съответствие с Международните Счетоводни Стандарти (МСС), Националните Счетоводни Стандарти (НСС) и българското данъчно законодателство.

  - Осчетоводяване на първични счетоводни документи
  - Изготвяне на месечна ведомост и рекапитулация за осигурителни вноски и други удръжки във връзка с българското законодателство
  - Месечно изготвяне на дневници на покупките и продажбите и декларация по ЗДДС
  - Месечно начисляване на амортизация в съответствие с амортизационни план на компанията
  - Месечно приключване на сметките и представяне на отчет за финансовото състояние
  - Изготвяне на справки с управленска цел по желание на клиента
  - Месечен анализ на задълженията и вземанията
  - Изготвяне на тримесечни справки на междуфирмените обороти, получени от дейност между свързани лица с цел изготвяне на консолидиран баланс от компанията-майка
  - Годишно счетоводно приключване и изготвяне на всички необходими приложения съгласно МСС и НСС
  - Защита на финансовите отчети пред данъчните власти
  - Защита на финансовите отчети пред одиторските компании
  - Ние предлагаме, всички взаимоотношения с Националния Осигурителен Институт да бъдат уредени чрез Осигурителна каса “Конти”, на минимална цена. Касата представлява организация за социално осигуряване и е лицензиран представител на НОИ.
Прочети повече

Счетоводен подход

* Подход на приспособяване
За изготвянето на точни преценки и ясни становища, фирмата използва подход ориентиран към конкретните обстоятелства, свързани с клиента. Услугите за клиентите ни са базирани на водещ счетоводен подход. Ние вярваме, че най-важният фактор за извършването на качествена услуга е разбирането на дейността на клиента и неговия начин на управление, което от своя страна ще осигури своевременно идентифициране и разрешаване на счетоводните и данъчните въпроси, за да се избегнат изненади.

* Комуникация с клиента
Ние обсъждаме резултатите от счетоводното обслужване на месечна среща с клиента. Контакт с него обаче се поддържа през целия месец за да се дискутират актуални въпроси. Искрено вярваме, че ефективната комуникация е основата на една солидна връзка, чрез която клиентът получава възможно най-голяма полза от услугите на “Конти”.

Нашият екип

Ние разбираме важността да се работи с ключови фигури на ръководния екип на клиента и да се създават трайни взаимоотношения.

Нашият екип е ръководен от Мария Паунова – Управител. Тя поема цялата отговорност за услугите, извършвани от “Конти”, включително и за отношенията с ръководството и управителя на компанията-клиент. Тя е и основният собственик на фирмата.

Възнаграждение

Наша обичайна практика е, хонорарът ни да се изчислява в зависимост от изразходваното време и почасовото възнаграждение на заетия персонал.

Клиенти

“Конти” ООД предоставя счетоводни и консултантски услуги на много местни и международни клиенти в стопанския и нестопанския сектор.

Общи условия на бизнес

Тези условия на бизнес се прилагат по отношение на услугите на “Конти”.

Изисквания към клиента:
Да предоставя на “Конти” в най-кратки срокове необходимата информация и документация, необходима за извършването на счетоводните услуги
Да информира “Конти” в най-кратки срокове за всякаква информация или развитие, за които е осведомен и които може да имат връзка с предоставяните услуги.

“Конти” от своя страна няма право да уведомява трети страни без писменото съгласие на клиента за каквато и да е информация, свързана с дейността му и получена от него с цел извършването на счетоводните услуги, която се счита за конфиденциална.

Контакт

Нашият офис:

гр. София - 1225,
кв. “Орландовци”,
ул. “Хр. Станишев” N 26-28,

Телефон: (00359 2) 936 76 13
e-mail: conty_ltd@yahoo.com / conty_ltd@abv.com
website: http://www.conty.net

Hе забравяйте:

Конти смята правилно!